OPEX İnternet Sitesi Aydınlatma Metni
Loader

DİJİTAL SERVİSLER AYDINLATMA METNİ

1. Amaç ve Kapsam

Elektra Software (bundan sonra kısaca “Kuruluş” olarak anılacaktır) olarak, paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusunda özenle çalıştığımızı söylemek isteriz. Kuruluş bu metinde ve Gizlilik Politikasında belirtilen durumlarda bir “veri sorumlusudur”. Kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK”)  ve uygun olarak işliyor, korunması için ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler alıyoruz.

Bu çerçevede, video konferans katılımcılarının, anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişime geçenlerin ve internet tabanlı dosya paylaşımı yaptığımız kişilerin kişisel verilerini aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlenmektedir. Kişisel verilerinizi nasıl işlendiğine ilişkin daha detaylı bilgi için aydınlatma yükümlülüğümüzün bir parçası olan Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

İnternet sitemizde paylaştığımız bize ait olmayan internet siteleri ve sosyal medya hesaplara ilişkin veri güvenliği ve kişisel verilerin korunması konusu ELEKTRA SOFTWARE sorumluluğunda değildir. Bunlarla ilgili  site  veya hesabın sahibi olan kuruluşa ait politika ve belgeleri incelemenizi öneririz.

2. Bazı Temel Kavramlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri İşleyen:  Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Alt Veri İşleyen: Veri sahibinin verilerini veri sorumlusu ile birlikte ama kendi amaçları doğrultusunda ve kendi vasıtaları ile işleyen, kendi veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

3. Veri Sorumlusunun Kimliği

ELEKTRA SOFTWARE 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. Maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır:

Ünvan  : Elektra Software Ltd. Şti..

Adres : 68 Tyrrells Way Sutton Courtenay Abingdon OX14 4DH

yazışma adresine ya da  opex@opex.app adresine elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz.

4. Hukuki Nitelik ve Kapsam

6698 sayılı Kanunu’nun 10’uncu maddesi, veri sorumlularına kişisel verileri işlenen kimseleri aydınlatma yükümlülüğü getirmiştir. Aydınlatma yükümlülüğü, KVK Kanunu’nun 11 inci maddesinde sayılan haklarınız ile, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin işleme amaçları, aktarıldığı kişiler, aktarma amaçları, ve yöntemleri kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, veri sahibi olarak nasıl başvuracağınız gibi konularda bilgilendirilmenizi gerektirir.

Elektra Software işbu Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası”  ile kişisel verilerinizi mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

5. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız

Kişisel verileriniz KVK Kanunundaki ilkeler doğrultusunda;

 1. Yönetim Süreçleri ile ilgili Amaçlar:
  1. Ticari faaliyetlerin yürütülmesi,
  2. İş sürekliliğinin sağlanması, hukuki ve idari iş güvenliğinin temini,
  3. İş ve uygulama stratejilerinin planlanması ve icrası,
  4. İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yönetilmesi,
  5. Kuruluş, hizmetler ve ürünler  hakkında sunum, tanıtım ve bilgilendirme yapılması,
  6.  Elektronik ve diğer sosyal medya araçları ile basılı, süreli ve süresiz yayınların kullanılması,
  7.  Bayilik süreçlerinin yürütülmesi
  8.  Basın mensupları ve basın, yayın organları ile iletişim kurulması ve sürdürülmesi,
  9.  Kamuoyunun faaliyetler hakkında bilgilendirilmesi,
  10.  İş görüşmelerinin zamanında ve etkili bir biçimde gerçekleştirilmesi,
  11. İşlerin zamanında ve gereğine uygun bir biçimde tamamlanabilmesi,
  12.  Yerel, ulusal ve uluslar arası seviyelerdeki faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi,
  13.  Yurtiçinde ve yurt dışındaki  iş ortakları ve topluluk şirketleri ile ilişkilerin yürütülmesi,
  14. Fikri ve sınai mülkiyetle ilgili işlemlerin yürütülmesi,
  15.  Kuruluş, ürünler ve hizmetler hakkında tanıtım, pazarlama  ve bilgilendirme yapılması,
  16.  Müşteri ve potansiyel müşterilerden bildirim ve geri dönüş alınması,
  17.  Müşterilere teknik destek sağlanması,
  18.  Müşteri ve potansiyel müşterilerin sorularının cevaplanması
  19.  Fuar, seminer gibi etkinliklere katılmak,
 2. Çalışanlarla İlgili Amaçlar:
  1.  Çalışanların  iş sözleşmelerinin oluşturulması ve ifası,
  2. Çalışanlara sunulan hizmetlerin yerine getirilmesi ve uygulanması,
  3.  Çalışanlara sosyoekonomik fayda sağlanması,
  4.  Yurt içi ve yurt dışı görevlendirme, yolculuk ve konaklamaya ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
  5.  İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi,
  6.  İşe alım, iş ilişkisinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
  7.  Performans ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 3. Bilişim Süreçleri ile ilgili Amaçlar:
  1.  Bilişim ve iletişim altyapısının oluşturulması, güncellenmesi,
  2.  Bilişim araç ve sistemlerinin kullanıcılarının yönetilmesi,
  3.  Kurumsal sosyal medya hesaplarının yönetilmesi,
  4.  Mobil uygulama kullanıcılarına ait işlemlerin yürütülmesi,
  5.  Veri güvenliğinin sağlanması ve verilerin arşivlenmesi,
  6.  Kuruluşa ait taşıtların ve kullanıcılarının takibinin yapılması,
  7.  Müşterilere ait dijital varlıkların ve hakların korunması ve yönetilmesi amaçlarıyla kişisel veriler işlenmektedir.

amaçları doğrultusunda KVK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işliyoruz.

6. Kişisel Verilerinizin İşlenme Yolları

Verilerinizi, Kanunun 4 üncü maddesinde sayılan ilkelere uygun olacak şekilde ve açık rızanızı alarak işliyoruz.

6.1. Video Konferans Uygulamaları

İş amacıyla kullandığımız Skype isimli gibi video konferans uygulamalarının kullanılması kimlik, iletişim, lokasyon, görsel ve işitsel kayıtlar, işlem güvenliği ve benzeri kategorilerde kişisel verilerinizin işlenmektedir.

6.2. Anlık Mesajlaşma Uygulamaları

İş amacıyla kullandığımız anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden kimlik, iletişim, lokasyon, görsel ve işitsel kayıtlar ve benzeri kategorilerde kişisel verilerinizin işlenmektedir.

6.3. İnternet Tabanlı Dosya Paylaşım Uygulamaları

İş amacıyla kullandığımız anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden kimlik, iletişim ve benzeri kategorilerde kişisel verilerinizin işlenmektedir.

6.4. Mobil Uygulamalar

Medisoft Mobil, Medisoft Mobil Pro, e-Cüzdan Mobil, Elektra Pos Restaurant Manage isimli mobil uygulamalarımız üzerinden kimlik, iletişim ve benzeri kategorilerde kişisel verilerinizin işlenmektedir.

6.5. Sosyal Medya Uygulamaları

Kuruluşum, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle ilgili müşteri, potansiyel müşteri ve genel kamuoyu ile tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim kurmak, muhataplarımızdan gelen görüş ve önerileri alabilmek için Facebook, Instagram, Twitter, Lindekin vb. Sosyal medya uygulamaları üzerinde ilgili kişilerin kişisel verilerini işlemekteyiz.

7. Kişisel Verilerin Paylaşılması

7.1. Hangi amaçlarla paylaşıyoruz

ELEKTRA SOFTWARE  olarak KVK Kanunu’na uygun olarak topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizi, iş sürekliliği ve hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde; resmi kurum/kuruluşlara, ticari ya da sektörel ilişki içinde bulunduğumuz yurt içi ve yurt dışı tedarikçilerimize, idari ve teknik kapsamda hizmet alınan yurt içindeki ve dışındaki firmalara ve servislere, kuruluşun çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki yurt içindeki ve yurt dışındaki şirketlere aktarılmaktadır. Verileri kimlerle ve nasıl paylaştığımız konusunda detaylı bilgiye  “Gizlilik Politikamızdan”  erişebilirsiniz.

7.2. Yurt Dışına Aktarım

Günümüzde yaygın ve kaçınılmaz olarak kullanılan bulut, anlık ileti ya da online iletişim kanalları ile hizmet sunumu amacıyla yurt dışında yerleşik aşağıdaki taraflarla paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz bu kapsamda,

 1. Ofis iş ve işlemleri için ABD Menşeli Microsoft ile,
 2. İş amacıyla çalışanlar arasında ve müşterilerle kurulan ilişkilerde anlık mesajlaşma uygulaması olarak Whatsapp uygulaması üzerinden ABD Menşeli Facebook ile,
 3. İş amacıyla büyük boyutlu dosyaların paylaşımı için ABD menşeli Google, Wetransfer ve Microsoft ile,
 4. Müşterilere teknik destek sağlayabilmek için uzaktan erişim sağlayan ABD menşeli Ammy, Almanya menşeli Anydesk ve Teamviewer ile,
 5. Video konferanslar hizmetleri için Skype uygulaması üzerinden ABD menşeli Microsoft ile,
 6. Günlük iş faaliyetlerinin yürütülmesi için mobil ve masaüstü İşletim sistemleri sağlayan ABD menşeli Apple, ABD menşeli Microsoft ve Google  ile,
 7. Sosyal Medya hizmeti sunan ve yurt dışından hizmet veren ABD menşeli Facebook, Twitter, Instagram ve Linkedin ile paylaşılmaktadır.

Her bir hizmet sağlayıcının kendi gizlilik politikalarına şu bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

 1. Microsoft (https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement)
 2. Whatsapp (https://www.whatsapp.com/legal/client)
 3. Google (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US)
 4. Wetransfer (https://wetransfer.com/legal/privacy)
 5. Ammy (https://www.ammyy.com/en/priv_policy.html)
 6. Anydesk (https://anydesk.com/en/privacy)
 7. Teamviewer (https://www.teamviewer.com/en/privacy-policy/)
 8. Skype (https://support.skype.com/en/skype/all/privacy-security/)
 9. Apple (https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/)
 10. Facebook (https://www.facebook.com/policy.php)
 11. Twitter (https://twitter.com/en/privacy)
 12. Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875)
 13. Linkedin (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy)

8. Kişisel Verilerinizi Nasıl Koruyoruz?

ELEKTRA SOFTWARE  tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede kullandığımız yazılımların standartlara uygun olmasına, veri paylaşılan veri işleyenler ve üçüncü taraflarla veri aktarım sözleşmeleri imzalamaya ve kuruluş içinde Gizlilik Politikamıza  uymaya özen göstermekteyiz.

9. Toplantı Kayıtlarının Paylaşılması ve Yayınlanması

Video konferansla yürütülen toplantıların içerikleri hizmete özel ve gizli olup, çalışanlarımızla ve toplantının amacı ile sınırlı olarak iş ortaklarımızla paylaşabiliriz.

Yine toplantı başlangıcında bilgilendirmek kaydıyla ve ayrıca sözlü ve yazılı izninizi alarak toplantıyı ve içeriğini sosyal medya ve/veya diğer yaygın organları üzerinden paylaşabilir ve yayınlayabiliriz. Buna onay vermiyorsanız sözlü bilgilendirmenin ardından buna itiraz edebilir, toplantıdan ayrılabilirsiniz.

10. Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, KVK’nın 11 inci maddesinde sayıldığı şekliyle;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) KVK ’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

11. Üçüncü Tarafların İşlemleri

Bu Aydınlatma Metni ve açık rıza beyanı yalnızca ELEKTRA SOFTWARE  tarafımızdan ve bizim kontrolümüzde yürütülen uygulamalar için geçerlidir. Uygulamalarına katılan diğer tarafların bizim bilgimiz dışında diğer katılımcılardan izinli veya izinsiz olarak yürütebilecekleri veri işleme faaliyetleri, söz konusu kişi/kişilerin sorumluluğundadır.

12. Kişisel Verilerinizle İlgili Bilgi Alma Hakkınız ve Başvuru Süreci

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki haklarınız ve başvuru şekline ilişkin  Kişisel Veri Sahibi Başvuruları sayfamızdan detaylı bilgi alabilir ve süreci takip ederek bize başvurabilirsiniz.